Privacy

Organisatie

Kohezie B.V., ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0682.878.515, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure Rechts 620, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kohezie B.V.
Tel.: +32 470 59 38 01
Emailadres: info@kohezie.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kohezie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via www.kohezie.be.

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming

Kohezie B.V., vertegenwoordigd door Eline Van Houtte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kohezie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van de overeenkomst die u met Kohezie heeft afgesloten
 • Voor boekhoudkundige redenen (facturatie) en het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van nieuwsbrieven en eventuele mailings met promoties of publiciteit m.b.t. tot de door Kohezie B.V geleverde diensten
 • Informeren van gebeurlijke wijzigingen aan de overeenkomst die u heeft afgesloten en/of haar bijlagen (zoals het huishoudelijk reglement)
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Kohezie B.V rusten
 • Ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kohezie B.V

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kohezie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens enkel bewaren (en verwerken) zolang u onze nieuwsbrief/mailings wenst te ontvangen. Indien u zich uitschrijft op onze nieuwsbrief/mailings, worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd.
De persoonsgegevens die door Kohezie worden verwerkt als reactie op een e-mail of via contactname via de website, worden maximaal één jaar na het versturen van een antwoorde-mail bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kohezie B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kohezie B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kohezie B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van de gegevens

Kohezie B.V. bevestigt dat zij, rekening houdend met de stand van de techniek, de beschikbare tools, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden en mogelijke risico’s voor uw rechten, de passende technische en organisatorische maatregelen neemt om uw persoonsgegevens te verwerken tegen onrechtmatige verwerking.
De genomen maatrelen kunnen onder meer betrekking hebben op:
 • Alle personen die namens Kohezie B.V. kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens zijn gehouden tot geheimhouding ervan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze IT systemen
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten
 • De versleuteling van uw persoonsgegevens
 • We testen en evalueren onze maatregelen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kohezie B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kohezie.be

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de onderbouwing of verdediging in het kader van een gerechtelijke procedure.

Bezwaar of klachten

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die verband houden met uw situatie of ten behoeve van marketingdoeleinden. Dit bezwaar is niet mogelijk wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u ons steeds contacteren. hieromtrent contact opnemen via e- om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commissioné@privacycommission.be

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Het is steeds mogelijk dat wijzigingen of aanvullingen aan huidige privacyverklaring nodig zijn. Wij adviseren u dan ook om deze privacy verklaring regelmatig opnieuw te raadplegen.